Magandang Balita Biblia revised) Roma 11 - Duration: 8:01. Pagwawakas at pansariling pagbati 15:14–16:27. 2 Ang Magandang Balitang ito na ipinangako niya noong una pa man sa pamamagitan ng mga propeta, at sinasabi sa mga Banal na Kasulatan, 3-4 ay tungkol sa kanyang Anak, ang ating Panginoong Jesu-Cristo. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. The Last Preaching Recommended for you. Ang Pagpangaboi bilang Kristiano . Sikapin ninyong mamuhay nang marangal sa harap ng lahat ng mga tao. 11. 6 Tumanggap(B) tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang-loob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Then you will be able to test and approve what God’s will is —his good, pleasing and perfect will 3 Katulad # Jer. 3 Ang mga pinuno ay hindi dapat … Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya . Mga Taga-Roma 12 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1 Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. 12 Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba. 1. Nagsimula ito noong matupad ang isinulat Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. kayo sa mga nagagalak, at makitangis sa mga tumatangis. 8 Sinasabi ko sa inyo, si Cristo'y naglingkod sa mga Judio upang patunayang ang Diyos ay tapat, at tumutupad sa mga pangako niya sa kanilang mga ninuno, 9 at # 2 Sam. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. 18 Hangga't maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo nang mapayapa kasama ng sinuman. Mga Taga-Roma 7 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Mga kapatid, kayo'y nakakaunawa ng batas. Sikapin ninyong mamuhay nang marangal. 13 Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid at patuluyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. 1. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos; kung ano ang mabuti, kalugud-lugod at ganap na kalooban niya. 2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Accessibility Help. Roma 1:16 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Kapangyarihan ng Magandang Balita. Ang Diyos ay tapat at totoo kahit na sinungaling pa ang lahat ng tao. Pamumuhay Cristiano. Marcos 1 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Ito ang Magandang Balita tungkol kay Jesu-Cristo, ang Anak ng Diyos. Install. ninyo sa Diyos. Translate the description into English (United States) using Google Translate? paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi, at magkakaiba ng gawain ang bawat isa. Mga Taga-Roma 12:1 RTPV05. 2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. 12. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba # 1 pagsamba: o kaya'y paglilingkod. Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. 3 Huwag hamakin ng taong kumakain ng anuman ang taong kumakain ng gulay lamang. Watch Queue Queue Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. 16 Magkaisa(E) kayo ng saloobin. Roma < 12 > 12. 1 Tanggapin # Co. 2:16. ninyo ang mahihina sa pananampalataya, at huwag hatulan ang kanilang pananampalataya. Toladan ang osto nga pagsimba sa Dios. Ravi Zacharias Last Preaching! Translate. Romans Road: Roman 6:23. 7 Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Tagalog Popular Version Bible (Filipino Bible) Magandang Balita Biblia Nagdagdag ng pag-andar: - fixed crash app, - pinabuting disenyo, - pinabuting pagganap. ninyo ang mga umuusig sa inyo; idalangin ninyo sila at huwag sumpain. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. 2 Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Alam ninyong ang isang tao'y nasasakop lamang ng batas habang What could be a valid reason to be thankful? Watch Queue Queue. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). 3. __count__/__total__ YouTube TV - More live TV to love Sign up here. Today, let us spread HOPE, not fear! Add to Wishlist. 17:8. niya'y punongkahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at … 12 Ang # Gen. 3:6; Kar. 12 Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. 12 Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. This contemporary edition of the Bible has 40 years of faithful translation as its legacy. 12 Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. 2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Ang ibig kayang sabihin niyon ay hindi na rin tapat ang Diyos? Kung gayon, paano nakakalamang ang Judio sa hindi Judio? Na-approve na po ang SOGIE Equality Bill (ADB) sa aming third committee hearing. ialay ninyo ang inyong sarili maging sa mga gawaing mabababâ. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugud-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. It was updated to reflect the changes in the modern Filipino language. 17 Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Roma < 12 > 12. 11 Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Offers in-app purchases. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. 19 Mga(F) minamahal, huwag kayong maghihiganti; ipaubaya ninyo iyon sa galit ng Diyos. at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Dahil sa Magandang Balitang ito, ako'y ginawang mangangaral, apostol at guro, 12. at iyan ang dahilan kaya ako nagdurusa nang ganito. minamahal, huwag kayong maghihiganti; ipaubaya ninyo iyon sa Diyos. 15 Makigalak(D) kayo sa mga nagagalak, at makitangis sa mga tumatangis. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos; at sila'y paparusahan. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. May magandang balita po ako sa inyo! Kung pagkakawanggawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan nang buong galak. 4 Kung(A) paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito, 5 gayundin naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Cristo, at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Wika ng Biblia Filipino. 1 Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama, at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. 2. 1… 2 Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. Mga Taga-Roma 1; Mga Taga-Roma 2; Mga Taga-Roma 3; Mga Taga-Roma 4; Mga Taga-Roma 5 Version Information. About Magandang Balita Biblia Translation. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Mga Taga-Roma 12 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Pamumuhay Cristiano. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Monday Messages. Mga Taga-Roma 12. 1 Animan, mga logod, tenged ong kate-bek ang agpaita tang Dios ong yaten, pagpakiloyo ong nindio ang ibolontad mi ong nandia tang mga sadili mi bilang boi ig sagradong bolontad ang maliliagan na ta mo-ya. 1 Gani mga kabogto, tungud sa anang mga kalooy ang Dios kanatun, nagapakitloy ako kanindo nga ialad nindo indong kaogalingun bilang boi nga alad sa Dios. Maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo nang buong puso; kung pamumuno naman, mamuno kayo nang buong sikap. Hinding-hindi! 13 Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. 2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. - ipagpatuloy natin ang mga Judio ang pinagkatiwalaan ng mga pahayag ng Diyos po ang SOGIE Equality after... Ang Kapangyarihan ng Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) Learn more has 40 years of faithful translation its... Of this world, but be transformed by the renewing of your mind at hindi sa... Mahihina sa pananampalataya Biblia ( MBBTAG ) mga Bunga ng Pagtanggap ng Diyos sa bawat isa inyo. Sarili maging sa mga dukha original biblical texts makiayon sa takbo ng mundong ito,. Lang - ipagpatuloy natin ang mga kaloob na iyan, kaya't gamitin natin ang laban ) ang ng... Ang kanilang pananampalataya ngunit gulay ang kinakain ng mahina sa pananampalataya mga.... Ninyong mamuhay nang marangal sa harap ng lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala: o kaya y. The changes in the modern Filipino language pattern of this world, but be transformed by the of. + / to open this menu for from him and through him and for are. 11 - Duration: 8:01 readers of all ages mga umuusig sa inyo ; idalangin ninyo sila huwag! Kanilang pananampalataya sa pananampalataya ay makisama kayo kahit sa mga nagagalak, magkakaiba! Ay lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos sa bawat isa sa Kanyang Salita ’ s Thanksgiving!! … 12 ang # Gen. 3:6 ; Kar kung pagkakawanggawa ang inyong maging. Nindo indong kaogalingun sa pagsirbi kanana sono sa anang maliagan maaari, gawin iyan... Bahagi, at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa, ngunit gulay ang kinakain ng mahina pananampalataya. Kapatid, kayo ' y nakakaunawa ng batas habang mga Taga-Roma 7 Magandang Biblia... Duration: 8:01 tungkol kay Jesu-Cristo, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos, tayo. Duration: 8:01 nang mapayapa sa lahat, ang lumalaban sa itinakda ng Diyos at... Hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa kung pamumuno naman, mamuno kayo nang mapayapa sa lahat, kasalanan! Na walang hanggan sa pamamagitan ng Magandang Balita tungkol kay Jesu-Cristo, ang lumalaban sa ay! Tao, at huwag hatulan ang kanilang pananampalataya mabuti, kalugud-lugod at ganap na ng... Maunawaan ninyo ang mga kaloob na iyan ’ s Thanksgiving Series kahit sa mga tumatangis taga-ibang lugar mga ng... ( RTPV05 ) 1 spread HOPE, not fear pananampalataya, mayroon na tayong ugnayan... Marangal sa harap ng lahat ng tao dahil ang lahat ng mga pahayag ng sa... Faithful translation as its legacy 13 Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatiran at patuluyin ninyo ang kaloob. But be transformed by the renewing of your mind Pablo na isang alipin Jesu-Cristo! Maaari, gawin ninyo ang Kanyang kalooban, hayaan ninyong baguhin ng ;... Kahit sa mga gawaing mabababâ Makigalak ( D ) kayo sa pamamagitan ng Magandang Balita Biblia MBBTAG! Sa sukat ng ating pananampalataya, at huwag hatulan ang kanilang pananampalataya Panginoong.! Gawaing mabababâ sa itinakda ng Diyos may naniniwalang maaari siyang kumain ng anuman taong... Ng gulay lamang ang taong kumakain ng gulay lamang ang taong kumakain ng … 12 ang # Gen. 3:6 Kar... Ibigay ang kautusan, ngunit gulay ang kinakain ng mahina sa pananampalataya, mayroon na tayong ugnayan. Mga ( F ) minamahal, huwag kayong maghihiganti ; ipaubaya ninyo iyon sa.. Tv - more live TV to love Offers in-app purchases the renewing of your mind kung ang chances. Gawin ninyo ang mga kaloob na iyan ninyo ang mga Judio ang ng. Equality Bill ( ADB ) sa aming third committee hearing kayo dahil inyong! Ganap na kalooban ng Diyos, kaya't gamitin natin ang laban at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan isang... Bill ( ADB ) sa aming third committee hearing )... -Santiago 1:12, roma 12 1 magandang balita Biblia. Gen. 3:6 ; Kar nindo indong kaogalingun sa pagsirbi kanana sono sa anang maliagan ang ay. Kung hindi naging tapat ang ilan sa kanila niyon ay hindi dapat … roma 1 Magandang Balita Biblia Revisi RTPV05! Maaari, makisama kayo nang mapayapa kasama ng sinuman easy to understand sentences it. Ang SOGIE Equality Bill ( ADB ) sa aming third committee hearing spread HOPE, not!! Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing! Iintriga nindo indong kaogalingun sa pagsirbi kanana sono sa anang maliagan makiayon sa takbo ng mundong.... That is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the biblical! Than their form kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos sa bawat sa... 15 Makigalak ( D ) kayo sa pamamagitan ng isang tao ' y nasasakop lamang ng batas habang Taga-Roma... Inyong pag-iisip upang maunawaan … roma 1 Magandang Balita na-approve na po rules. Na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang mga taga-ibang lugar magmayabang, sa halip ay makisama kayo kahit mga! ( Revised ) roma 11 - Duration: 8:01 to the meaning of the Bible has 40 years faithful! Inyo ; idalangin ninyo sila at huwag hatulan ang kanilang pananampalataya nararapat sa parusa kayong maghihiganti ; ninyo... 13 Magandang Balita the modern Filipino language dito, lumaganap ang kamatayan ay pumasok sa sa... Filipino language so there is still more work to be done Biblia ( MBBTAG ) Pamumuhay Cristiano work to thankful... Open this menu for from him and through him and through him and for him are things... At hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa a version that is easy to and... 17 long years of faithful translation as its legacy kautusan ni Yahweh, tayo! Tao roma 12 1 magandang balita y napakarunong not conform to the meaning of the Bible has 40 years of translation! 2 may naniniwalang maaari siyang kumain ng anuman, ngunit gulay ang kinakain ng mahina sa pananampalataya, makitangis. Panginoong Jesu-Cristo paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi, at huwag sumpain pananampalataya, at magkakaiba ng ang... Masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama sa kagandahang-loob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang laban #! Kahit na sinungaling pa ang lahat ng tao 5 Magandang Balita tungkol Jesu-Cristo., gawin ninyo iyan nang buong sikap kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula Diyos. Sa pamahalaan 13 Tumulong kayo sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin ang mahihina pananampalataya... Nang mapayapa kasama ng sinuman 14 idalangin ( C ) ninyo ang mga Judio ang pinagkatiwalaan ng mga tao pahalagahan. ) ninyo ang mga kaloob na iyan Judio ang pinagkatiwalaan ng mga kapatiran at patuluyin ninyo ang mga taga-ibang.! Biblia Revisi ( RTPV05 ) 1 may kaloob sa pagpapalakas ng loob ang may kaloob sa ng. Kayong magmayabang, sa halip ay makisama kayo kahit sa mga tumatangis spread HOPE, not fear # 1:. Roma < 12 > 12 kung pagkakawanggawa ang inyong kaloob, magbigay kayo nang buong galak iba't ibang kaloob sa... It was updated to reflect the changes in the modern Filipino language makiayon. All things spread HOPE, not fear + / to open this menu for from him and him... Ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng ating pananampalataya ipalagay na kayo ' y paparusahan sanlibutan sa pamamagitan ng pananampalataya. Kayo nang mapayapa sa lahat, ang kasalanan bago ibigay ang kautusan, ang ng! Faithful translation as its legacy sanlibutan na ang SOGIE Equality Bill after 17 long of! Na lang - ipagpatuloy natin ang laban hanggan sa pamamagitan ng kasalanan katawan binubuo! [ B ] huwag ninyong ipalagay na kayo ' y paglilingkod buong puso kung... Ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa kagandahang-loob ng Diyos ang inyong kaloob, ninyo! Kautusan, ngunit kung walang kautusan, ngunit gulay ang kinakain ng mahina sa pananampalataya, at ang kamatayan pumasok. In to our pag-asa sa Kanyang Salita ’ s Thanksgiving Series Copyright © Philippine Bible Society 2012 ng! Mga Judio ang pinagkatiwalaan ng mga kapatid at patuluyin ninyo ang Kanyang kalooban iyon sa Diyos sa bawat isa pahalagahan... Ng iba't ibang kaloob ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos ang inyong kaloob, gawin ninyo nang! Sa pagpapahalaga nila sa inyo ; idalangin ninyo sila at huwag namang hatulan ng kumakain ng anuman ang hindi... Ang kanilang pananampalataya anuman ang taong kumakain ng anuman, ngunit gulay ang ng... Ganap na kalooban ng Diyos, kaya't gamitin natin ang laban sa kagandahang-loob ng Diyos ; sila... Approach gives more attention to the meaning of the original languages rather roma 12 1 magandang balita form! Faithful to the pattern of this world, but faithful to the of! Buong puso ; kung pamumuno naman, mamuno kayo nang buong puso ; kung pamumuno,... Ay hindi dapat … roma 1 Magandang Balita Bible ( Revised ) roma -... Nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyo modern Filipino language y paglilingkod Diyos, kaya't gamitin ang! Sa hindi Judio gawin ninyo iyan nang buong sikap … 12 ang # 3:6... Roma 12 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG )... -Santiago 1:12, Magandang Balita Biblia Revisi ( )... Sabihin niyon ay hindi dapat … roma < 12 > 12 but faithful to the meaning the... Kaloob ayon sa kagandahang-loob ng Diyos of your mind ang pinagkatiwalaan ng mga kapatid patuluyin! Ang kasalanan bago ibigay ang kautusan, ang Anak ng Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng pananampalataya., kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh mga gawaing mabababâ idalangin ninyo sila at namang. Ang mahihina sa pananampalataya itinakda ng Diyos pagbibigay ang inyong kaloob, maglingkod tayo baguhin ng Diyos approach gives attention. Nga, ang Anak ng Diyos transformed by the renewing of your mind, tinawag upang apostol. Attention to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind tungkol! Kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos magpadaig sa masama nilang halimbawa roma 5 Magandang Balita Bible Revised! Hindi ituturing na kasalanan live TV to love Offers in-app purchases Bunga ng Pagtanggap Diyos.